ติดต่อเรา

 • กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย
  อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธา 13000
 • 0-3527-6571 เบอร์ภายใน 1500
 • planaru2016@gmail.com