ผู้บริหารและบุคลากร

image

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

image

นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

บริหาร กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองนโยบายและแผน

image

นางสาวเบญจมาภรณ์ ขำเขียว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

งานบริหารงานทั่วไป - งานธุรการ สารบรรณ - งานจัดซื้อจัดจ้าง - งานเลขานุการ

image

นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

งานแผนงานและงบประมาณ - งานงบประมาณแผ่นดิน

image

นายไอศูรย์ จิตกระแสร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

งานแผนงานและงบประมาณ - งานงบประมาณเงินรายได้

image

นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

งานแผนงานและงบประมาณ -งานนโยบายและแผนงาน

image

นางปาณิสรา ผดุงรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

งานติดตามและประเมินผล -งานรายงานประจำปี - ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ(eMENSCR)

image

นางสาวนัฐฐา ภูมิดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

งานติดตามและประเมินผล -งานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

image

นางอมรรัตน์ อมรนาถ

นักวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการ

งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ -งานคลังข้อมูล - งานสถิติข้อมูลทางการศึกษา