ผู้บริหารและบุคลากร

image

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

E-mail: jirasak@aru.ac.th โทร 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน: 1002

image

นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

บริหาร กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองนโยบายและแผน E-mail: yamnanpim@gmail.com โทร 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน : 1501

image

นางสาวเบญจมาภรณ์ ขำเขียว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

งานบริหารงานทั่วไป - งานธุรการ สารบรรณ - งานพัสดุ - งานเลขานุการ E-mail: benz_prinz@hotmail.com โทร 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน : 1511

image

นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

งานแผนงานและงบประมาณ - งานงบประมาณแผ่นดิน E-mail: bumpteam@hotmail.com โทร 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน: 1522

image

นายไอศูรย์ จิตกระแสร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

งานแผนงานและงบประมาณ - งานงบประมาณเงินรายได้ E-mail: iceza_icy@hotmail.com โทร 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน: 1523

image

นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

งานแผนงานและงบประมาณ -งานนโยบายและแผนงาน E-mail: Tin.phanumet@gmail.com โทร 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน 1521

image

นางสาวนัฐฐา ภูมิดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

งานติดตามและประเมินผล -งานติดตามและประเมินผลโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ E-mail: natta.poomdee8230@gmail.com โทร 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน: 1532

image

นางอมรรัตน์ อมรนาถ

นักวิชาการสถิติ ระดับชำนาญการ

งานสถิติการศึกษาและสารสนเทศ -งานคลังข้อมูล - งานสถิติข้อมูลทางการศึกษา E-mail: jum_it48@hotmail.com โทร 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน: 1541

image

นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

-แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัย -รายงานประจำปี E-mai: kattikamas.edu@gmail.com โทร 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน: 1531