ผู้บริหารและบุคลากร

image

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน

E-mail: jirasak@aru.ac.th Tel. 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน: 1002

image

นางสาวพิจิกามาศ แย้มบู่

ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน

บริหาร กำกับ ติดตามการดำเนินงานกองนโยบายและแผน E-mail: yamnanpim@gmail.com Tel. 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน : 1501

image

นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์

รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารยุทธศาสตร์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับชำนาญการ

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ - งานงบประมาณ (งบประมาณแผ่นดิน) E-mail: pweerasak@aru.ac.th Tel: 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน: 1522

image

นายไอศูรย์ จิตกระแสร์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ - งานงบประมาณ (งบประมาณเงินรายได้) E-mail: Planaru@aru.ac.th Tel. 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน: 1523

image

นายติณณ์ ภาณุเมศธนัน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ - งานยุทธศาสตร์ E-mail: Tin.phanumet@aru.ac.th Tel. 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน 1521

image

นางสาวนัฐฐา ภูมิดี

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ

งานติดตามและประเมินผล -งานติดตาม E-mail: Planaru@aru.ac.th Tel 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน: 1532

image

นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

งานติดตามและประเมินผล -งานประเมินผลและรายงาน E-mai: kattikamas.edu@gmail.com Tel. 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน: 1531

image

นางสาวเบญจมาภรณ์ ขำเขียว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ

งานบริหารงานทั่วไป - งานธุรการ E-mail: benz_prinz@hotmail.com Tel. 0-3527-6555 ต่อเบอร์ภายใน : 1511