รายละเอียด

image

นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย์

การศึกษา

  • วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อีเมล์ : bumpteam@hotmail.com เบอร์โทร : 0854212410 เบอร์ภายใน : 1522