รายละเอียด

image

นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์ : - เบอร์โทร : 0943289644 เบอร์ภายใน : 1531

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด