จำนวนผู้มาใช้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


  • จำนวนผู้มาใช้บริการโดยคิดจากหนังสือที่ขอข้อมูล ขอความเห็น อนุมัติ อนุญาต ต่างๆที่ต้องลงนามให้ความเห็น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คิดเป็นจำนวน 465 เรื่อง แยกได้ดังนี้ - หนังสือรับภายใน จำนวน 406 เรื่อง - หนังสือรับภายนอก จำนวน 59 เรื่อง

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Apr 22, 2024แฟ้มภาพกิจกรรม