กองนโยบายและแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลงบประมาณลงในระบบการจัดทำงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงบประมาณ (e – budgeting)


  • วันจันทร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2566 กองนโยบายและแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบันทึกข้อมูลงบประมาณลงในระบบการจัดทำงบประมาณอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงบประมาณ (e – budgeting) โดยได้รับเกียรติจาก นางนงลักษณ์ สมณะ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะ เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอยุธยา - ฮอลันดา อาคารศรีอโยธยา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Jan 09, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม