ปฏิทินการดำเนินงาน

...
...
...
...
...
...
...
...

Facebook

ข่าวสารประจำวัน

27 มีนาคม 2567 เวลา 10:47:23

คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

31 ตุลาคม 2566 เวลา 10:31:15

ปฏิทินจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตาม แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6 กรกฎาคม 2566 เวลา 10:59:58

ประกาศนโยบายการจัดสรรและบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

24 มีนาคม 2565 เวลา 15:32:47

ปฏิทินการจัดทำแผนของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

14 กันยายน 2564 เวลา 20:01:55

ประกาศนโยบายการจัดสรรและบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

7 มิถุนายน 2564 เวลา 13:34:00

ประกาศนโยบายการจัดสรรและบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

5 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15:04:09

แบบประเมินความพึงพอใจของกองนโยบายและแผน

ดูทั้งหมด

25 มีนาคม 2564 เวลา 13:04:09

กำหนดการ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

Objectives & Key Results (OKRs)ครั้งที่ 3/2564

คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วย Objectives & Key Results (OKRs) ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุยาประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุยาประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด 10/2564

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด 10/2564