วิดีทัศน์ทั้งหมด

Objectives & Key Results (OKRs)ครั้งที่ 3/2564

คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนาข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ ของการปฏิบัติงานของ บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ด้วย Objectives & Key Results (OKRs) ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 31 สิงหาคม 2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุยาประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุยาประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด 10/2564

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด 10/2564

ประชุมพิจารณาโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 และยุทธศาสตร์ ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2465 แบบย่อ

ประชุมพิจารณาโครงการ ยุทธศาสตร์ ที่ 3 และยุทธศาสตร์ ที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2465 แบบย่อ

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาObjectives & Key Results (OKRs) ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาObjectives & Key Results (OKRs) ครั้งที่ 2/2564 วันที่ 17 สิงหาคม 2564

ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ครั้งที่ 1/2564

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด 9/2564

ประชุมคณะกรรมการเร่งรัด 9/2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา