ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  1. งบประมาณรายจ่ายเงินบํารุงการศึกษา คงคลัง กันเงินเหลื่อมปี 2566
  2. (รอสภาฯครั้งถัดไป) งบประมาณรายจ่ายเงินบํารุงการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 อนุมัติงบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษาคงคลัง (งบ บ.กศ. เพิ่มเติม 1 )
  3. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
  4. งบประมาณรายจ่ายเงินบํารุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
  5. งบประมาณรายจ่ายเงินบํารุงการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)
  6. งบประมาณรายจ่ายเงินบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
  7. งบประมาณรายจ่ายเงินบํารุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบ บ.กศ. สาธิต)
  8. งบประมาณแผ่นดิน