ดาวน์โหลด

แผนของมหาวิทยาลัย

 1. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2566
 2. Infographic งบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งตามมิติยุทธศาสตร์
 3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ACTION PLAN 2024
 4. แผนปฏิบัติการด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 5. ARU Plan Cycle
 6. สรุปข้อมูลโครงการเพื่อการประเมิน: SCDU Rankings (Sustainable Community Development University Rankings) ประจำปี พ.ศ.2566
 7. แผนยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการนำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 8. Infographic local development strategic by ARU
 9. ARU Connection diagram
 10. Infographic งบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งตามมิติยุทธศาสตร์
 11. แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 12. แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน
 13. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ACTION PLAN 2023
 14. สรุปข้อมูลโครงการเพื่อการประเมิน: SCDU Rankings (Sustainable Community Development University Rankings)
 15. แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 16. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา TACTICAL PLANS 2022
 17. แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 18. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 19. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 20. ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปรับปรุง 2561)
 21. ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 22. ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
 23. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา TACTICAL PLANS 2021
 24. แผนบริหาความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 25. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา TACTICAL PLANS 2020
 26. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
 27. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา