ดาวน์โหลด

แผนของมหาวิทยาลัย

 1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 2. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
 3. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา TACTICAL PLANS 2020
 4. แผนบริหาความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 5. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา TACTICAL PLANS 2021
 6. ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)
 7. ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 8. ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปรับปรุง 2561)
 9. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 10. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 11. แผนบริหารความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
 12. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา TACTICAL PLANS 2022
 13. แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 14. สรุปข้อมูลโครงการเพื่อการประเมิน: SCDU Rankings (Sustainable Community Development University Rankings)
 15. Project Brief โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 16. แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 17. แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ACTION PLAN 2023
 18. เผยแพร่วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย
 19. เผยแพร่ค่านิยมองค์กร
 20. เผยแพร่อัตลักษณ์
 21. แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน
 22. แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
 23. Infographic งบประมาณแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แบ่งตามมิติยุทธศาสตร์
 24. ARU Connection diagram
 25. Infographic local development strategic by ARU
 26. แผนยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการนำการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
 27. สรุปข้อมูลโครงการเพื่อการประเมิน: SCDU Rankings (Sustainable Community Development University Rankings) ประจำปี พ.ศ.2566
 28. ARU Plan Cycle
 29. แผนปฏิบัติการด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 30. แผนปฏิบัติการด้านการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา