ดาวน์โหลด

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด

แผนของมหาวิทยาลัย

  1. แผนปฏิบัติราชการระยะ 3 ปี (พ.ศ.2563-2565)
  2. แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาระยะ 3 ปี(พ.ศ.2563-2565)
  3. แผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (พ.ศ.2563)
  4. แผนบริหาความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  5. แผนปฏิบัติราชการระยะ 1 ปี (พ.ศ.2564)
  6. ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)
  7. ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 - 2579) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  8. ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ปรับปรุง 2561)
  9. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2561 - 2564)มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  10. แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2559-2562) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา