ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

  1. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 อนุมัติงบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษาคงคลัง (งบ บ.กศ. เพิ่มเติม 1 ) (รายการปรับปรุงรอบสระน้ำ หน้าอาคาร 4 งบประมาณ 18 ล้านบาท)
  2. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อนุมัติงบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษาคงคลัง (งบ บ.กศ. เพิ่มเติม 2 )
  3. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา เพิ่มเติม จากงบประมาณกันเหลื่อมปี 2564 (งบ บ.กศ. กันเงิน จากเงินกันเหลื่อมปี)
  4. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
  5. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
  6. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)
  7. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
  8. งบประมาณแผ่นดิน