ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  1. งบประมาณแผ่นดิน
  2. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษาโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบ บ.กศ. สาธิต)
  3. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
  4. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา สำหรับบุคลากรประจำการ (งบ กศ.บป.)
  5. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา
  6. งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้จากเงินผลประโยชน์จากที่ราชพัสดุ
  7. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา เพิ่มเติม จากงบประมาณกันเหลื่อมปี 2565 (งบ บ.กศ. กันเงิน จากเงินกันเหลื่อมปี)
  8. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 อนุมัติงบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษาคงคลัง (งบ บ.กศ. เพิ่มเติม 1 ) (รายการสระน้ำอาคาร 1 และอาคาร 2 28 ล้านบาท)
  9. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 อนุมัติงบประมาณจากเงินบำรุงการศึกษาคงคลัง (งบ บ.กศ. เพิ่มเติม 2 ) (งบประมาณสมทบเข้ากองทุน 7 ล้านบาท)
  10. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 อนุมัติงบประมาณจากเงินที่ราชพัสดุคงคลัง (งบ เงินรายได้ตลาดนัด คงคลัง)