ปฏิทินการดำเนินงาน

...

ข่าวสารประจำวัน

26 สิงหาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา สำหรับหลักสูตรที่ปิดแบบมีเงื่อนไข

10 กุมภาพันธ์ 2564

ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับสำนัก/สถาบัน (update 10 ก.พ. 64)

10 กุมภาพันธ์ 2564

ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับหลักสูตร (update 10 ก.พ. 64)

22 มิถุนายน 2563

กำหนดการ รายชื่อคณะกรรมการ และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

13 พฤษภาคม 2563

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562

13 พฤษภาคม 2563

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

4 กรกฎาคม 2566

SCDUR 2.6.1 จำนวนบัณฑิต (ศิษย์เก่า) ที่ทำงานในชุมชน 3 ปีย้อนหลัง (ปีการศึกษา 2562 - 2564)

30 ธันวาคม 2565

รายงานการสำรวจตนเองเพื่อเตรียมความพร้อม รับการประเมินภายนอกจาก สมศ.

27 ธันวาคม 2565

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 629 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

1 สิงหาคม 2565

รายงานผลภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2563 (บัณฑิตอนุมัติจบจากสภาปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 1 ส.ค. 63-31 ก.ค. 64) สำหรับประกอบการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

16 มิถุนายน 2565

SCD 6.1 จำนวนบัณฑิต (ศิษย์เก่า)ที่ทำงานพัฒนาชุมชนฯ ปีการศึกษา 2564

31 พฤษภาคม 2565

ประกาศ (619) เรื่อง นโยบายการจัดการความรู้สอดคล้องตามการพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria For Performance Excellence : EdPEx) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

31 พฤษภาคม 2565

ปฏิทินการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด