ปฏิทินการดำเนินงาน

...

ข่าวสารประจำวัน

10 กุมภาพันธ์ 2564

ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับสำนัก/สถาบัน (update 10 ก.พ. 64)

10 กุมภาพันธ์ 2564

ทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ (คปภ.) ระดับหลักสูตร (update 10 ก.พ. 64)

22 มิถุนายน 2563

กำหนดการ รายชื่อคณะกรรมการ และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

13 พฤษภาคม 2563

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562

13 พฤษภาคม 2563

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

29 มีนาคม 2564

คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ฉบับปี 2563 - 2566

18 มีนาคม 2564

คู่มือการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

12 มีนาคม 2564

รายงานการเข้าร่วมโครงการสัมมนา เครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา : MiNi_UKM ครั้งที่ 23 ระหว่างวันที่ 19-20 มกราคม 2564 ณ โรงแรมศรีพฤทธาลัย ราชภัฏสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ (แบบออนไลน์)

10 มกราคม 2564

(ร่าง) คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563 - 2566

21 ธันวาคม 2563

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

21 ธันวาคม 2563

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

20 สิงหาคม 2563

แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด