ปฏิทินการดำเนินงาน

ข่าวสารประจำวัน

22 มิถุนายน 2563

กำหนดการ รายชื่อคณะกรรมการ และแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

13 พฤษภาคม 2563

คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562

13 พฤษภาคม 2563

คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน หน่วยงานสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

15 กรกฎาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563 - 2566

23 มิถุนายน 2563

คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

22 มิถุนายน 2563

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

17 มิถุนายน 2563

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

28 พฤษภาคม 2563

แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

26 พฤษภาคม 2563

รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด