ข่าวสารกองพัฒนานักศึกษา

15 กรกฎาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563 - 2566

23 มิถุนายน 2563

คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

22 มิถุนายน 2563

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

17 มิถุนายน 2563

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

28 พฤษภาคม 2563

แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

26 พฤษภาคม 2563

รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 6 (1 Pages)