ข่าวสารกองพัฒนานักศึกษา

10 มกราคม 2564

(ร่าง) คู่มือเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ฉบับปี 2563 - 2566

21 ธันวาคม 2563

ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

21 ธันวาคม 2563

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ ระยะที่ 1 ไตรมาส 1 (1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

20 สิงหาคม 2563

แผน Smart University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2563-2565

15 กรกฎาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2563 - 2566

23 มิถุนายน 2563

คู่มือการพัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

22 มิถุนายน 2563

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 2563

17 มิถุนายน 2563

แผนปฏิบัติการด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

28 พฤษภาคม 2563

แผนปฏิบัติการด้านพัฒนาการจัดการศึกษา ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563-2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

26 พฤษภาคม 2563

รายงานผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ในวันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 10 (1 Pages)