อบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2565


  • กองนโยบายและแผนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ปีการศึกษา 2565 นำโดยผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนและผู้รับผิดชอบ

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Jan 23, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม