การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่3/2566


  • การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่3/2566 วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2565เวลา 13.30 – 16.30 น. ผ่านระบบ ZOOM โดยมีอาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม และมีเรื่องเพื่อพิจารณาจำนวน 4 วาระ ดังนี้ 5.1 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบแผ่นดิน (กันเหลื่อมปี) 5.2 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 งบเงินรายได้ (กันเหลื่อมปี) 5.3 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณแผ่นดิน 5.4 พิจารณาเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 งบประมาณแผ่นดิน

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Dec 28, 2022แฟ้มภาพกิจกรรม