กองนโยบายและแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาและยกระดับการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่องการประเมินแผนงานและโครงการ


  • วันที่ 16-17 มกราคม 2566 กองนโยบายและแผนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การพัฒนาและยกระดับการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์แผนงานและโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่องการประเมินแผนงานและโครงการ อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงานเป็นประธานในพิธีเปิด และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมคิด พรมจุ้ย มาเป็นวิทยากรบรรยาย ณ โรงแรมสีดา รีสอร์ท จังหวัดนครนายก โดยมีเข้าร่วมอบรมเป็นบุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านนโยบายและแผนของหน่วยงาน

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Jan 16, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม