โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx… เราทำได้ (อย่างไร)


  • กองนโยบายและแผนเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx… เราทำได้ (อย่างไร) โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์ อธิการบดี ถ่ายทอดวิสัยและค่านิยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงาน สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นเลิศ ณ ห้องประชุมต้นโมก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

Posted by : กองนโยบายและแผน

ปรับปรุง : Jan 09, 2023แฟ้มภาพกิจกรรม