รายละเอียด

image

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

การศึกษา

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์

อีเมล์ : jirasak@aru.ac.th เบอร์โทร : 0818282984 เบอร์ภายใน : 1002

กิจกรรมหน่วยงานล่าสุด