การประเมินคณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


การส่งเสริมความโปร่งใส


การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

นโยบาย No Gift Policy


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม


การขับเคลื่อนจริยธรรม