การประเมินคณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การป้องกันการทุจริต

EB10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
EB10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต