คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการ

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1001

EMail : pchoos@aru.ac.th , chusit.aru@gmail.com


ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

รองอธิการบดี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1006

EMail : dhatreecu24@hotmail.com


อาจารย์จิรศักดิ์ ชุมวรานนท์

รองอธิการบดี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1002

EMail : jirasak@aru.ac.th


ดร.นพดล ปรางค์ทอง

รองอธิการบดี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1004

EMail : nopphadonpr@gmail.com


ผศ.ดร.กรองทิพย์ เนียมถนอม

รองอธิการบดี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1003

EMail : nkrongthip@aru.ac.th


ผศ.ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง

รองอธิการบดี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1005

EMail : duean_2520@hotmail.com


ผศ.บุญไท เจริญผล

ผู้ช่วยอธิการบดี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1012

EMail : charoenpol56@gmail.com


อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว

ผู้ช่วยอธิการบดี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1014

EMail : meeunkeaw0210@gmail.com


อาจารย์สุดารัตน์ เกลี้ยงสอาด

ผู้ช่วยอธิการบดี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 1013

EMail : Sudarat_k@hotmail.com


อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 5501และ 8402

EMail :


ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

คณบดีคณะครุศาสตร์

เบอร์โทร. 035-322084 , 035-276581 ต่อ 4000

EMail : waiyakoon@live.com


รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 4501

EMail : pakin_ch@hotmail.com


ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 5001

EMail : rwimon@aru.ac.th


อาจารย์สุรินทร์ ศรีสังข์งาม

ผู้อำนวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2301

EMail :


ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2101

EMail : Sujidkanlaya@gmail.com


ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 2501

EMail : Ipreds@yahoo.com


ผศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 7502

EMail : Apichat_asm@hotmail.com


นางลักขณา เตชวงษ์

ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี

เบอร์โทร. 035-276550 ต่อ 1015 และ 1000

EMail : tachawong.lakana@gmail.com


อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

เบอร์โทร. 035-276555 ต่อ 8380

EMail : sutud2004@hotmail.com