สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


นายไพบูลย์ เสียงก้อง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ดร.วราภรณ์ สีหนาท

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ

ดร.สุรพงษ์ มาลี

ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

นายธนาคม จงจิระ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์พินิจ ศรีสวัสดิ์

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหาร

รศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

รศ.ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ

อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี

ผศ.ดร.เลิศชาย สถิตย์พนาวงศ์

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

รศ.ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

รศ.วิภาวี ฝ้ายเทศ

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.นพดล ปรางค์ทอง

ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย

อาจารย์นรินทร์ อุ่นแก้ว

นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา