สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


นายไพบูลย์ เสียงก้อง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ดร.วราภรณ์ สีหนาท

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ

ดร.สุรพงษ์ มาลี

ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล

ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์

นายธนาคม จงจิระ

รองศาสตราจารย์ ดร.ประเวศ อินทองปาน

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหาร

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

นายประพันธ์ แสงทองดี

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิพัฒน์

ผศ.นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร.นพดล ปรางค์ทอง