สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

นายอภิชาติ จีระวุฒิ

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


นายไพบูลย์ เสียงก้อง

อุปนายกสภามหาวิทยาลัย

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ

นายปราจิน เอี่ยมลำเนา

ศาสตราจารย์ ดร.จำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์

ดร.วราภรณ์ สีหนาท

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล

รองศาสตราจารย์ ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ์

ดร.กฤษดา โรจนสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ ดร.เสน่ห์ จุ้ยโต

ดร.สุรพงษ์ มาลี

ศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ฤทธิ์ สมบัติสมภพ

ดร.ดวงภัค ธนอัครภัทรกุล

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตำแหน่ง

รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร์

อธิการบดี

ดร.ดุลย์พิชัย โกมลวานิช

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง

ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนบริหาร

ผศ.ดร.ธาตรี มหันตรัตน์

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม

นายประพันธ์ แสงทองดี

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้แทนคณาจารย์ประจำ

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

ผศ.ศุภกาณฑ์ นานรัมย์

ผศ.ดร.นฤมล อนุสนธิพัฒน์

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย

ดร.นพดล ปรางค์ทอง