ตารางเรียน

รับสมัครนักศึกษา TCAS

ระบบบริการนักศึกษา

ระบบบริการอาจารย์

ข่าวสารประจำวัน

15 กันยายน 2564 เวลา 14:00:36

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

1 มิถุนายน 2564 เวลา 12:57:03

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นรายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:24:01

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:53:33

ประกาศเปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

ดูทั้งหมด

20 กันยายน 2564 เวลา 15:46:17

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์)

27 สิงหาคม 2564 เวลา 16:28:48

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

9 สิงหาคม 2564 เวลา 13:08:23

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

9 สิงหาคม 2564 เวลา 13:07:27

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4)

15 มิถุนายน 2564 เวลา 11:15:31

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:59:00

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:58:29

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 ภาคเรียนที่ 1/2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์)

ดูทั้งหมด

20 กันยายน 2564 เวลา 15:57:33

ประกาศ เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

20 กันยายน 2564 เวลา 11:09:13

ประกาศ เรื่อง การเเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียม ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

17 กันยายน 2564 เวลา 09:17:29

ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาคสำหรับนักศึกษาระดับปริญญา ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3 ปีการศึกษา 2563

14 กันยายน 2564 เวลา 10:31:56

ประกาศผลการพิจารณาการยกเว้นรายวิชา ระดับปริญญาตรี ของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

27 สิงหาคม 2564 เวลา 19:11:18

รายละเอียดการขอคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา แบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีนักศึกษาที่ชำระค่าบำรุงการศึกษาเต็มจำนวนแล้ว)

27 สิงหาคม 2564 เวลา 19:09:03

รายละเอียดการขอลดค่าบำรุงการศึกษา แบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2564 (กรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าบำรุงการศึกษา)

19 สิงหาคม 2564 เวลา 13:31:30

ประกาศเรื่องการเก็บเงินบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน ระบบบริการนักศึกษา

111 ปี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

111 ปี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินการดำเนินงาน