ตารางเรียน

รับสมัครนักศึกษา

ระบบบริการนักศึกษา

ระบบบริการอาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

27 มกราคม 2566 เวลา 09:43:29

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

21 กันยายน 2565 เวลา 16:38:55

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:19:20

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564

21 มกราคม 2565 เวลา 22:54:30

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

15 กันยายน 2564 เวลา 14:00:36

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

1 มิถุนายน 2564 เวลา 12:57:03

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นรายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:24:01

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

ดูทั้งหมด

1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:45:56

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (นักศึกษารหัส 63)

1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:42:32

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี)

3 มีนาคม 2566 เวลา 16:26:44

ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2565

7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:58:32

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:35:34

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4)

12 ตุลาคม 2565 เวลา 10:43:41

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) (นักศึกษารหัส 62) คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)

23 กันยายน 2565 เวลา 11:28:11

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์)

ดูทั้งหมด

30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:29:15

ประกาศห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

24 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:31:35

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

19 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:18:58

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาการโอน/ยกเว้นรายวิชาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่ 2/2565

24 มีนาคม 2566 เวลา 14:34:01

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

20 มีนาคม 2566 เวลา 16:08:44

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (รับใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป) (อ่านรายละเอียด)

17 มีนาคม 2566 เวลา 16:02:28

ขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษา ระดับปริญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota) (งวดที่ 2)

14 มีนาคม 2566 เวลา 16:12:59

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน ระบบบริการนักศึกษา

111 ปี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

111 ปี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินการดำเนินงาน