ตารางเรียน

รับสมัครนักศึกษา TCAS

ระบบบริการนักศึกษา

ระบบบริการอาจารย์

ข่าวสารประจำวัน

27 มกราคม 2566 เวลา 09:43:29

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

21 กันยายน 2565 เวลา 16:38:55

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:19:20

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564

21 มกราคม 2565 เวลา 22:54:30

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

15 กันยายน 2564 เวลา 14:00:36

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

1 มิถุนายน 2564 เวลา 12:57:03

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ปฏิทินการเทียบโอนผลการเรียน/ยกเว้นรายวิชา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:24:01

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2563

ดูทั้งหมด

7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:58:32

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:35:34

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4)

12 ตุลาคม 2565 เวลา 10:43:41

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) (นักศึกษารหัส 62) คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)

23 กันยายน 2565 เวลา 11:28:11

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์)

7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:08:48

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

1 มิถุนายน 2565 เวลา 16:37:10

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 )

1 มิถุนายน 2565 เวลา 16:36:17

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1)

ดูทั้งหมด

7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:57:11

ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ARU : Direct Admission 1 [New]

1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:50:28

ข้อมูล สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ Quota)

26 มกราคม 2566 เวลา 15:22:14

ประกาศตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

19 มกราคม 2566 เวลา 12:56:07

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

10 มกราคม 2566 เวลา 11:02:06

ประกาศรายชื่อ พร้อมรหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (งวดที่ 2)

9 มกราคม 2566 เวลา 11:15:52

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (งวดที่ 2)

23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:59:29

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) รับใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียด)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน ระบบบริการนักศึกษา

111 ปี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

111 ปี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินการดำเนินงาน