ตารางเรียน

รับสมัครนักศึกษา

ระบบบริการนักศึกษา

ระบบบริการอาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

4 ตุลาคม 2566 เวลา 16:08:22

ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

9 มิถุนายน 2566 เวลา 15:54:54

ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565

27 มกราคม 2566 เวลา 09:43:29

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

21 กันยายน 2565 เวลา 16:38:55

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:19:20

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564

21 มกราคม 2565 เวลา 22:54:30

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

15 กันยายน 2564 เวลา 14:00:36

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2564

ดูทั้งหมด

1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:56:40

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี) (ฉบับแก้ไขวันสอบกลางภาค)

1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:56:01

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

4 ตุลาคม 2566 เวลา 16:07:07

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี)

29 สิงหาคม 2566 เวลา 13:22:39

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:45:56

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (นักศึกษารหัส 63)

1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:42:32

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี)

3 มีนาคม 2566 เวลา 16:26:44

ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2565

ดูทั้งหมด

4 ธันวาคม 2566 เวลา 18:20:32

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายต่อภาคเรียน (งวดที่ 2) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

7 พฤศจิกายน 2566 เวลา 11:08:55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับวันที่ 11 และ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:53:16

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

30 ตุลาคม 2566 เวลา 14:21:30

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

27 ตุลาคม 2566 เวลา 15:53:03

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาการโอน/ยกเว้นรายวิชาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 3/2565 ของนักศึกษาภาคพิเศษ และประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ของนักศึกษาภาคปกติ

21 ตุลาคม 2566 เวลา 13:36:00

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

17 ตุลาคม 2566 เวลา 13:48:08

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน ระบบบริการนักศึกษา

111 ปี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

111 ปี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินการดำเนินงาน