Chat Icon

ตารางเรียน

รับสมัครนักศึกษา

ระบบบริการนักศึกษา

ระบบบริการอาจารย์

ข่าวประชาสัมพันธ์

17 มกราคม 2567 เวลา 10:03:59

ปฎิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

4 ตุลาคม 2566 เวลา 16:08:22

ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

9 มิถุนายน 2566 เวลา 15:54:54

ปฏิทินการศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ - อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565

27 มกราคม 2566 เวลา 09:43:29

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2565

21 กันยายน 2565 เวลา 16:38:55

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

10 พฤษภาคม 2565 เวลา 14:19:20

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 3/2564

21 มกราคม 2565 เวลา 22:54:30

ปฏิทินการศึกษา สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำภาคเรียนที่ 2/2564

ดูทั้งหมด

30 เมษายน 2567 เวลา 15:51:43

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (นักศึกษารหัส 64)

30 เมษายน 2567 เวลา 15:50:07

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ทุกชั้นปี)

17 มกราคม 2567 เวลา 10:02:15

ปฎิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

17 มกราคม 2567 เวลา 09:57:36

ปฎิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:56:40

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี) (ฉบับแก้ไขวันสอบกลางภาค)

1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:56:01

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

4 ตุลาคม 2566 เวลา 16:07:07

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี)

ดูทั้งหมด

7 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:56:40

ประกาศรายชื่อและรหัสนักศึกษา ระดับปริญาตรี ภาคปกติ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567

6 พฤษภาคม 2567 เวลา 23:03:56

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

6 พฤษภาคม 2567 เวลา 22:54:59

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

3 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:03:21

ประกาศห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรีชั้นปีที่1 (ทุกคณะ) ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567

30 เมษายน 2567 เวลา 16:49:35

ข้อมูลสำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

18 มีนาคม 2567 เวลา 11:23:52

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคาร 100 ปี ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 สำหรับวันที่ 25 – 27 มีนาคม พ.ศ. 2567

1 มีนาคม 2567 เวลา 10:22:31

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน

แนะนำวิธีการลงทะเบียนเรียน ระบบบริการนักศึกษา

111 ปี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

111 ปี ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ปฏิทินการดำเนินงาน