30 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00:28

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ปฏิทินการศึกษาและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

17 สิงหาคม 2566 เวลา 14:04:09

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

7 กรกฎาคม 2566 เวลา 14:00:48

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องเรียน อาคารสวนหลวงค้างคาว (อาคาร 47) สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

23 มิถุนายน 2566 เวลา 13:33:10

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2565

30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:29:15

ประกาศห้องพบอาจารย์ที่ปรึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

24 พฤษภาคม 2566 เวลา 17:31:35

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

19 พฤษภาคม 2566 เวลา 16:18:58

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาการโอน/ยกเว้นรายวิชาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรีประจำภาคเรียนที่ 2/2565

24 มีนาคม 2566 เวลา 14:34:01

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

20 มีนาคม 2566 เวลา 16:08:44

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2 (รับใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียน ได้ตั้งแต่วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป) (อ่านรายละเอียด)

17 มีนาคม 2566 เวลา 16:02:28

ขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษา ระดับปริญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota) (งวดที่ 2)

14 มีนาคม 2566 เวลา 16:12:59

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2565

24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08:58:54

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการงดการเรียนการสอน และกำหนดวันสอนชดเชย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติทุกชั้นปี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:16:13

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

10 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:15:55

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:57:11

ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัคร การสอบคัดเลือก และการรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ARU : Direct Admission 1 [New]

1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:50:28

ข้อมูล สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ Quota)

26 มกราคม 2566 เวลา 15:22:14

ประกาศตารางสอบปลายภาคของนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

19 มกราคม 2566 เวลา 12:56:07

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

10 มกราคม 2566 เวลา 11:02:06

ประกาศรายชื่อ พร้อมรหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 และขั้นตอนการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (งวดที่ 2)

9 มกราคม 2566 เวลา 11:15:52

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายต่อภาคเรียน สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) (งวดที่ 2)

23 ธันวาคม 2565 เวลา 09:59:29

ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 1) รับใบรับรองคุณวุฒิและใบแสดงผลการเรียนได้ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป (อ่านรายละเอียด)

14 ธันวาคม 2565 เวลา 09:26:06

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคารครุสรรพสิทธิ์ สำหรับนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับวันที่15 – 16 ธันวาคม พ.ศ. 2565

17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:51:21

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565

15 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:17:51

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาการโอน/ยกเว้นรายวิชาของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1/2565

14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 15:11:03

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับวันที่ 19 - 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:36:00

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมขอกลับคืนสถานภาพนักศึกษาใหม่ เนื่องจากพ้นสภาพ เพราะเหตุไม่ชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563-2564

4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16:10:42

ข้อมูล สำหรับนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 (รอบ Portfolio)

1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14:43:35

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

19 ตุลาคม 2565 เวลา 09:31:50

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน กำหนดการและตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ ชั้นปีที่ ๔ (รุ่นปี ๒๕๖๒)

7 ตุลาคม 2565 เวลา 10:09:07

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ตารางเรียน ตารางสอนสำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรีภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 (รุ่นปี 2561)

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 98 (4 Pages)