2 มิถุนายน 2564 เวลา 14:55:43

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเรื่อง ตารางเรียนตารางสอน ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ)ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

31 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:47:58

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาการยกเว้นรายวิชาเรียน ประจําภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

31 พฤษภาคม 2564 เวลา 11:47:02

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ผลการพิจารณาการยกเว้นรายวิชาเรียน ประจําภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๓

25 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:35:30

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสอบปลายภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:53:46

ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาคนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

12 พฤษภาคม 2564 เวลา 14:48:47

ประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ ในการศึกษาภาคฤดูร้อน และนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ในการศึกษาภาคเรียนที่ 3 ประจําปีการศึกษา 2563

5 พฤษภาคม 2564 เวลา 23:38:51

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

29 มีนาคม 2564 เวลา 11:13:27

ประกาศ-206-เปลี่ยนแปลงห้องเรียนอาคาร-100-ปี-เนื่องจากใช้สถานที่จัดงานสานใจไทย

22 มีนาคม 2564 เวลา 14:28:10

ประกาศตารางสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563

3 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:53:13

ประกาศเปลี่ยนแปลงห้องเรียนสำหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2563

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 10 (1 Pages)