3 กรกฎาคม 2567 เวลา 14:26:39

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 (ทุกชั้นปี)

31 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:21:20

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ชั้นปีที่ 1)

30 เมษายน 2567 เวลา 15:51:43

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่1 ปีการศึกษา 2567 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (นักศึกษารหัส 64)

17 มกราคม 2567 เวลา 10:02:15

ปฎิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566

17 มกราคม 2567 เวลา 09:57:36

ปฎิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:56:40

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี) (ฉบับแก้ไขวันสอบกลางภาค)

1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15:56:01

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบกลางภาค สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติทุกชั้นปี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

4 ตุลาคม 2566 เวลา 16:07:07

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี)

29 สิงหาคม 2566 เวลา 13:22:39

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:45:56

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ปี (นักศึกษารหัส 63)

1 พฤษภาคม 2566 เวลา 14:42:32

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ทุกชั้นปี)

3 มีนาคม 2566 เวลา 16:26:44

ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 2565

7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09:58:32

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

10 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13:35:34

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4)

12 ตุลาคม 2565 เวลา 10:43:41

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) (นักศึกษารหัส 62) คณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (สาขาวิชาดนตรีศึกษา)

23 กันยายน 2565 เวลา 11:28:11

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์)

7 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:08:48

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

1 มิถุนายน 2565 เวลา 16:37:10

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2-4 )

1 มิถุนายน 2565 เวลา 16:36:17

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1)

29 มีนาคม 2565 เวลา 10:40:12

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

29 มีนาคม 2565 เวลา 10:38:24

ปฏิทินการศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

29 มีนาคม 2565 เวลา 10:37:22

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์)

24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10:31:44

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15:43:12

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

20 กันยายน 2564 เวลา 15:46:17

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 5 (คณะครุศาสตร์)

27 สิงหาคม 2564 เวลา 16:28:48

ปฏิทินการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (ทุกชั้นปี)

9 สิงหาคม 2564 เวลา 13:08:23

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 1)

9 สิงหาคม 2564 เวลา 13:07:27

ปฏิทินการศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (สำหรับนักศึกษา ชั้นปีที่ 2-4)

15 มิถุนายน 2564 เวลา 11:15:31

ปฏิทินการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2/2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ (คณะวิทยาการจัดการ) สาขาวิชา การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่

24 พฤษภาคม 2564 เวลา 09:59:00

ปฏิทินการศึกษา ภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2563 สำหรับนักศึกษาภาคปกติ

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 32 (2 Pages)