การประเมินคณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


หลักฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)