งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

สรุปผลการจัดซื้อจ้าง

17:48  วันพุธ ที่ 07 มิถุนายน  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2566

15:52  วันจันทร์ ที่ 08 พฤษภาคม  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน เมษายน 2566

14:35  วันศุกร์ ที่ 07 เมษายน  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน มีนาคม 2566

16:48  วันพุธ ที่ 08 มีนาคม  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2566

10:47  วันศุกร์ ที่ 03 กุมภาพันธ์  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน มกราคม 2566

11:45  วันจันทร์ ที่ 09 มกราคม  2566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน ธันวาคม 2565

14:44  วันอังคาร ที่ 06 ธันวาคม  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2565

16:42  วันศุกร์ ที่ 04 พฤศจิกายน  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ในรอบเดือน ตุลาคม 2565

15:36  วันอังคาร ที่ 04 ตุลาคม  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน กันยายน 2565

14:34  วันพุธ ที่ 07 กันยายน  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน สิงหาคม 2565

16:33  วันศุกร์ ที่ 05 สิงหาคม  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2565

14:31  วันพุธ ที่ 06 กรกฏาคม  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน มิถุนายน 2565

15:14  วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2565

17:37  วันศุกร์ ที่ 06 พฤษภาคม  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน เมษายน 2565

15:02  วันพฤหัส ที่ 07 เมษายน  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน มีนาคม 2565

15:59  วันอังคาร ที่ 08 มีนาคม  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565

19:58  วันศุกร์ ที่ 04 กุมภาพันธ์  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน มกราคม 2565

19:57  วันศุกร์ ที่ 07 มกราคม  2565
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ธันวาคม 2564

19:56  วันศุกร์ ที่ 10 ธันวาคม  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564

19:54  วันจันทร์ ที่ 08 พฤศจิกายน  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2565 ในรอบเดือน ตุลาคม 2564

19:35  วันพฤหัส ที่ 07 ตุลาคม  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน กันยายน 2564

19:33  วันอังคาร ที่ 07 กันยายน  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน สิงหาคม 2564

19:32  วันศุกร์ ที่ 06 สิงหาคม  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2564

18:55  วันพฤหัส ที่ 08 กรกฏาคม  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน มิถุนายน 2564

16:53  วันอังคาร ที่ 08 มิถุนายน  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2564

17:13  วันศุกร์ ที่ 07 พฤษภาคม  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน เมษายน 2564

13:39  วันพฤหัส ที่ 08 เมษายน  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน มีนาคม 2564

09:32  วันจันทร์ ที่ 08 มีนาคม  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564

16:30  วันศุกร์ ที่ 05 กุมภาพันธ์  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน มกราคม 2564

10:29  วันศุกร์ ที่ 08 มกราคม  2564
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน ธันวาคม 2563

16:27  วันอังคาร ที่ 08 ธันวาคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563

10:29  วันศุกร์ ที่ 09 ตุลาคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน กันยายน 2563

13:27  วันอังคาร ที่ 08 กันยายน  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน สิงหาคม 2563

11:26  วันอาทิตย์ ที่ 06 กันยายน  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2564 ในรอบเดือน ตุลาคม 2563

16:27  วันศุกร์ ที่ 07 สิงหาคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563

10:46  วันจันทร์ ที่ 06 กรกฏาคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน มิถุนายน 2563

15:23  วันศุกร์ ที่ 05 มิถุนายน  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน พฤษภาคม 2563

15:38  วันพุธ ที่ 06 พฤษภาคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน เมษายน 2563

09:37  วันอังคาร ที่ 07 เมษายน  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน มีนาคม 2563

15:35  วันพุธ ที่ 04 มีนาคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563

10:34  วันพุธ ที่ 05 กุมภาพันธ์  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน มกราคม 2563

11:19  วันอังคาร ที่ 07 มกราคม  2563
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ธันวาคม 2562

14:15  วันพุธ ที่ 04 ธันวาคม  2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562

10:10  วันพุธ ที่ 06 พฤศจิกายน  2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตั้งแต่ 100,000 บาท ขึ้นไป ประจำปีงบประมาณ 2563 ในรอบเดือน ตุลาคม 2562

16:23  วันศุกร์ ที่ 04 ตุลาคม  2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 วงเงิน เกิน 500,000 บาท

11:51  วันพุธ ที่ 04 กันยายน  2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 วงเงิน เกิน 500,000 บาท

15:49  วันอาทิตย์ ที่ 04 สิงหาคม  2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 วงเงิน เกิน 500,000 บาท

14:48  วันศุกร์ ที่ 05 กรกฏาคม  2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 วงเงิน เกิน 500,000 บาท

13:47  วันพุธ ที่ 05 มิถุนายน  2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 วงเงิน เกิน 500,000 บาท

15:45  วันจันทร์ ที่ 06 พฤษภาคม  2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 วงเงิน เกิน 500,000 บาท

15:27  วันอังคาร ที่ 09 เมษายน  2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 วงเงิน เกิน 500,000 บาท

16:09  วันพฤหัส ที่ 07 มีนาคม  2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 วงเงิน เกิน 500,000 บาท

11:36  วันพุธ ที่ 06 กุมภาพันธ์  2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 วงเงิน เกิน 500,000 บาท

15:34  วันจันทร์ ที่ 07 มกราคม  2562
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 วงเงิน เกิน 500,000 บาท

16:06  วันพฤหัส ที่ 05 เมษายน  2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561

14:05  วันพฤหัส ที่ 05 เมษายน  2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมีนาคม 2561

13:03  วันอังคาร ที่ 06 มีนาคม  2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

14:02  วันจันทร์ ที่ 05 มีนาคม  2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561

15:57  วันพุธ ที่ 07 กุมภาพันธ์  2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561

15:56  วันพุธ ที่ 07 กุมภาพันธ์  2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ประจำเดือนมกราคม 2561

10:55  วันอังคาร ที่ 09 มกราคม  2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560

10:51  วันอังคาร ที่ 09 มกราคม  2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ประจำเดือนธันวาคม 2560

14:54  วันจันทร์ ที่ 06 พฤศจิกายน  2560
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2561 ประจำเดือนตุลาคม 2560

15:08  วันพุธ ที่ 25 ตุลาคม  2560
วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2560


กิจกรรม