งานบริหารงานทั่วไป

 • งานบริหารงานทั่วไป
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th

งานการเงิน

 • งานการเงิน
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th

งานกิจการสภามหาวิทยาลัย

 • งานกิจการสภามหาวิทยาลัย
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th

งานช่วยผู้อำนวยการผู้บริหาร

 • งานช่วยผู้อำนวยการผู้บริหาร
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th

งานตรวจสอบภายใน

 • งานตรวจสอบภายใน
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th

งานทรัพยากรบุคคล

 • งานทรัพยากรบุคคล
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th

งานนิติการ

 • งานนิติการ
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th

งานบริการและฝึกอบรม

 • งานบริการและฝึกอบรม
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th

งานจัดหารายได้

 • งานจัดหารายได้
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th

งานบัญชี

 • งานบัญชี
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th

งานพัสดุ

 • งานพัสดุ
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th

งานสื่อสารองค์กร

 • งานสื่อสารองค์กร
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th

งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์

 • งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th

ศูนย์หนังสือ

 • ศูนย์หนังสือ
 • +66 3527 6563
 • xxx@aru.ac.th