งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

เอกสารแบบฟอร์ม

17:11  วันอังคาร ที่ 18 เมษายน  2566
คู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ

14:28  วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม  2565
แบบรายงานผลกาารตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ

11:08  วันพฤหัส ที่ 25 มีนาคม  2564
ใบยืม - คืนพัสดุ

11:08  วันพฤหัส ที่ 25 มีนาคม  2564
ใบเบิกยืมพัสดุ

11:08  วันพฤหัส ที่ 25 มีนาคม  2564
ใบขอนำวัสดุ ครุภัณฑ์ออกนอกมหาวิทยาลัย

11:07  วันพฤหัส ที่ 25 มีนาคม  2564
แบบคำร้องทั่วไป

11:07  วันพฤหัส ที่ 25 มีนาคม  2564
แบบคำร้องเกี่ยวกับงานพัสดุ

10:41  วันพฤหัส ที่ 25 มีนาคม  2564
แบบหนังสือค้ำประกันสัญญาจ้าง

10:41  วันพฤหัส ที่ 25 มีนาคม  2564
แบบหนังสือค้ำประกันสัญญาซื้อ


กิจกรรม