ผู้บริหาร

นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน

ผู้อำนวยการกองกลาง

(1) งานบริหารงานทั่วไป

นายพรเทวา สันทัด

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวศันสนีย์ ธีรโรจน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวอุทุมพร เอ็งวงษ์ตระกูล

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

นางศิริพรรณ มีธรรมยุติ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

(2) งานการเงิน

นางสาวอรอุมา ชูเพ็ชร

นักวิชาการเงินและบัญชี

นายดิเรก กองชนะ

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส4

นางอรุณศรี ภาคสุข

พนักงานพิมพ์ ระดับ ส3

นางสาวรัชดา วงศ์ณศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวสุภาพร จอนเจ๊ก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววัลลภา อาจแหยม

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวเสาวนีย์ ยุวเรืองศรี

นักวิชาการเงินและบัญชี

(3) งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ

นางสาวกาญจน์พิชญา ภิญญา

หัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ

นางปิยะนุช สุขเพ็ชร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางนงคราญ คงสมทรง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางจิราพร พัฒน์ธนกิจ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(4) งานช่วยอำนวยการผู้บริหาร

นายสิริชัยนรินทร์ ยาพรม

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาววราภรณ์ ใจห้าว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(5) งานตรวจสอบภายใน

(6) งานทรัพยากรบุคคล

นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล

บุคลากร ชำนาญการ

นางขนิษฐา จำแนกยุทธ์

บุคลากร

นางสาวชุติมา สุขสวัสดิ์

บุคลากร

นายทรงธรรม รุ่งอรุณ

บุคลากร

นางสาวนภาพรรณ รวมทรัพย์

บุคลากร

นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์

บุคลากร

นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง

บุคลากร

(7) งานนิติการ

นางศราริตา แจ้งพันธ์

นิติกร

นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์

นิติกร

นางสาวศิริลักษณ์ สุคันธชาติ

นิติกร

(8) งานบริการและฝึกอบรม

(9) งานบริหารทรัพย์สินและจัดหารายได้

นางสุกฤตา รักษาดี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวเนตรชนา อ้นถาวร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(10) งานบัญชี

นางสาวพัชรี รุ่งจำรัส

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอัญชลี แสงทวี

นักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวอุดมพร ตรีมงคล

นักวิชาการเงินและบัญชี

(11) งานพัสดุ

นางสันทนา แสงสว่าง

หัวหน้างานพัสดุ

นายทัศนัย ดำรงสุกิจ

นักวิชาการพัสดุ

นางสาววราภรณ์ นุชภู่

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวนพรัตน์ โมธินา

นักวิชาการพัสดุ

นางสาวศรีวิชชญาน์ บริสุทธิ์ธรรม

นักวิชาการพัสดุ

นางอรฤทัย วิริยะกานนท์

นักวิชาการพัสดุ

(12) งานสื่อสารองค์กร

นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ

หัวหน้างานสื่อสารองค์กร

นายสำเริง ภาคธรรม

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวสมฤดี สุขเภรี

นักประชาสัมพันธ์

นางสาวกีรติกาญจน์ กลิ่นธรรมเสน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(13) งานอาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

(13.1) อาคารสถานที่และซ่อมบำรุง

นางจิตรตรา มาทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายอภิวิชญ์ ราศรี

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(13.2) โสตทัศนศึกษา

นายสมชาย สุนทรวิทย์

พนักงานพิมพ์ ส3

นายสุชาติ สุพรรณมี

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายสุภสิทธิ์ กลั่นสอน

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

(13.3) ไฟฟ้า-ประปา

นายอภิรม หอมมาก

ช่างไฟ

นายนพดล เข็มปัญญา

ช่างไฟ

นายกิตติกร รามคุณ

ช่างไฟ

นายณัฐกิตติ จันหวา

ช่างไฟ

นายสมบูรณ์ แก้วกล่ำ

ผู้ช่วยช่างไฟ

(13.4) ภาคพื้นดิน

นายมนัตธ์ สำเร็จทรัพย์

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

นายสำเริง พงษ์โอสถ

ผู้ช่ายช่างทั่วไป ช2

นายจำเนียน ศรีสุนทร

คนงาน

นายชาติ ต้นสกุล

คนงาน

นายประจิน มานะชีพ

คนงาน

คนงาน

นายสมชาย คงสมใจ

คนงาน

นายสุทีป ขันธวิจารณ์

คนงาน

นายสมชาย สวนเศรษฐ์

คนงาน

นายทวีศักดิ์ งามขำ

คนงาน

นายวีรศักดิ์ อภิวันท์

คนงาน

นายไพฑูรย์ จันทร์สุนทร์

คนงาน

(13.5) ซ่อมสร้าง

นายอดุลย์ ตรีมงคล

ผู้ช่วยช่างไม้ ช2

นายทองสุข วงษ์สังข์

ผู้ช่วยช่างไม้ทั่วไป ช2

นายอาคม กุ้ยอ่อน

ช่างไม้

นายวิชาญ ตรีมงคล

คนงาน

นายสำเริง เรืองฉิม

คนงาน

คนงาน

(13.6) ยานพาหนะ

นายละมัย บุญล้อม

พนักงานพิมพ์ ส3

นายอนุลักษณ์ หนูประสิทธิ์

พนักงานพิมพ์ ส3

นายโสภิศ เวรุนัติ

พนักงานพิมพ์ ส2

นายสำรวย ศิลมั่น

พนักงานขับรถยนต์

นายชาญ สิงหฤกษ์

พนักงานขับรถยนต์

นายถาวร บุตรพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรินทร์ เอี่ยมประเสริฐ

พนักงานขับรถยนต์

(13.7) คนงาน

นางกฤษณะ บำรุงราษฎร์

คนงาน

นางจรัสศรี มีธรรมยุติ

คนงาน

นางจันทณี หาวุฒิ

คนงาน

นางสาวจำลอง อาภาผล

คนงาน

นางระเบียบ สามารถ

คนงาน

นางวันดี ขันธริโย

คนงาน

นางสุวรีย์ จันทร์พุ่ม

คนงาน

นางสุพัตรา หอมทูป

คนงาน

นางสาวสุมาลี ชมวงษ์

คนงาน

นางอำพร บุญล้อม

คนงาน

นางวรรณภา สุทธิธรรม

คนงาน

(14) งานวิศวกรรมและภูมิสถาปัตย์

นายทรงกิต การีซอ

สถาปนิก

นายณัฐพงษ์ แก้วนักค้า

วิศวกรโยธา

นายสมพล คนึงบุตร

วิศวกรโยธา

นายชานนท์ เอกสุนทร

นายช่างโยธา

นายธีระวัฒน์ สมัครเกษตรกร

ช่างเขียนแบบ

นางสาววิชุตา พวงมาลัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

(15) ศูนย์นวัตกรรมและดิจิทัลเพื่อเรียนรู้

นายวรพจน์ วรนุช

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

นายอนนต์ พงษ์สวัสดิ์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

(16) ศูนย์หนังสือ