ติดต่อเรา

รายละเอียดที่อยู่

 • กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
  เลขที่ 96 ถ.ปรีดีพนมยงค์ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
  จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 • +66 3527 6562
  +66 3527 6563 (งานบริหารงานทั่วไป)
  +66 3527 6564 (งานทรัพยากรบุคคล)
 • central@aru.ac.th