ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มทั่วไป

 1. แบบใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว
 2. แบบใบลาพักผ่อน
 3. แบบคำขอมีบัตรประจำตัว หรือขอบัตรประจำตัวใหม่
 4. แบบขอหนังสือรับรอง
 5. แบบใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร
 6. แบบบัญชีลงเวลาและเบิกค่าปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการสอนนักศึกษาบุคลากรภายนอก (ใบเบิก กศ.บป.)
 7. แบบขออนุญาตไปราชการ (สายวิชาการ)
 8. แบบขออนุญาตไปราชการ (สายสนับสนุนวิชาการ)
 9. แบบขออนุญาตใช้รถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 10. แบบขอยกเลิกไปราชการ
 11. แบบใบขอยกเลิกวันลา
 12. แบบใบลาอุปสมบท
 13. แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ (ข้าราชการ)
 14. แบบหนังสือขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่ (บุคลากร)
 15. แบบขออนุญาตไปต่างประเทศ
 16. แบบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ
 17. แบบขอลงชื่อปฏิบัติราชการ
 18. แบบใบลาติดตามคู่สมรส
 19. แบบใบลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ
 20. แบบใบลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดีอาระเบีย
 21. แบบใบลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ
 22. แบบรายงานลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล
 23. แบบคำขอเปลี่ยนแปลงชื่อ ชื่อสกุลและคำนำหน้าชื่อ
 24. แบบขอข้อมูลบุคลากร
 25. แบบกรอกข้อมูลประวัติพนักงาน
 26. แบบคำร้องขอถ่ายทะเบียนประวัติ (สมุดประวัติ และ ก.พ.7) และเอกสารอื่น ๆ
 27. แบบหนังสือยินยอมให้โอน ย้าย หน่วยงาน
 28. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 29. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตรหรือค่าบำรุงการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
 30. ใบเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้กับครูโรงเรียนสาธิต และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา