งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ/การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน


ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก

ประจำปี พ.ศ. 2565

รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

ประจำปี พ.ศ. 2564

รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564

รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

ประจำปี พ.ศ. 2563

รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563

รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

งานประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์การลาบ่อยครัังและการมาทำงานสายของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2557
 4. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2562

เปรียบเทียบ KPI กับ OKR ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ


เปรียบเทียบ KPI กับ OKR ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ ระดับหัวหน้าสำนักงาน / ผู้อำนวยการกอง

  ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ประเภทสนับสนุนวิชาการ) ตำแหน่งผู้บริหาร ระดับผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า (แบบ ปม.ส.2)

  แบบประเมิน ผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า
  แบบ ปม.ส.2 (WORD)
  แบบ ปม.ส.2 (PDF)

เปรียบเทียบ KPI กับ OKR ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ (เจ้าหน้าที่)
ข้อตกลงและแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (แบบ ปม.ส.2)
แบบประเมิน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
แบบ ปม.ส.2 (WORD)
แบบ ปม.ส.2 (PDF)

การเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน


ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

 1. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2557
 2. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 3. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554
 4. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
 5. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
 6. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
 7. กฎ ก.พ.อ. ว่าด้วยการกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2558
 8. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0509(5)/ว2 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2560 เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งหรือระดับที่ดำรงอยู่และการเลื่อนเงินเดือน
 9. ฐานในการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนในแต่ละประเภทและระดับตำแหน่งฯ สำหรับการเลื่อนเงินเดือนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป
 10. หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 0209.4/ว1 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาเพิ่มเติม

ลูกจ้างประจำ

 1. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำของส่วนราชการ พ.ศ. 2544
 2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
 3. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว 47 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ
 4. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0420/ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ลูกจ้างประจำของส่วนราชการได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
 5. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ พ.ศ. 2558