ประกาศรายชื่อบุคลากรที่ได้รับผลการประเมินในระดับดีเด่นและดีมาก

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รอบการประเมิน ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

  1. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา