รองศาสตราจารย์ ดร.ธาตรี มหันตรัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทรัพยากร
เบอร์โทรศัพท์ 0-3527-6555 เบอร์ภายใน 1006
(รองอธิการบดีที่กำกับดูแลด้านงานบริหารงานบุคคล)

นางลักขณา เตชวงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองกลาง
เบอร์โทรศัพท์ 0-3527-6555 เบอร์ภายใน 1015

บุคลากรงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล
บุคลากร ระดับชำนาญการ / รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานทรัพยากรบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ 0-3527-6555 เบอร์ภายใน 1121
อีเมล์ personnel_aru@hotmail.com

นายทรงธรรม รุ่งอรุณ
บุคลากร ระดับปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3527-6555
เบอร์ภายใน 1123
อีเมล์ personnel_aru@hotmail.com

(งานบำเหน็จความชอบ)

นางสาวนภาพรรณ รวมทรัพย์
บุคลากร ระดับปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3527-6555
เบอร์ภายใน 1124
อีเมล์ personnel_aru@hotmail.com

(งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)

นางสาวชุติมา สุขสวัสดิ์
บุคลากร ระดับปฏิบัติการ
เบอร์โทรศัพท์ 0-3527-6555
เบอร์ภายใน 1125
อีเมล์ personnel_aru@hotmail.com

(งานทะเบียนประวัติ)

นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์
บุคลากร
เบอร์โทรศัพท์ 0-3527-6555
เบอร์ภายใน 1120
อีเมล์ personnel_aru@hotmail.com

(งานกำหนดตำแหน่ง/ลาศึกษาต่อ)


นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง
บุคลากร
เบอร์โทรศัพท์ 0-3527-6555 เบอร์ภายใน 1122
อีเมล์ personnel_aru@hotmail.com