บุคลากรงานทรัพยากรบุคคล

นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล
บุคลากร ระดับชำนาญการ / หัวหน้างานทรัพยากรบุคคล

นายทรงธรรม รุ่งอรุณ
บุคลากร ระดับปฏิบัติการ

(งานบำเหน็จความชอบ)

นางสาวนภาพรรณ รวมทรัพย์
บุคลากร ระดับปฏิบัติการ

(งานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)

นางสาวชุติมา สุขสวัสดิ์
บุคลากร ระดับปฏิบัติการ

(งานทะเบียนประวัติ)

นายวรพันธ์ ระเริงฤทธิ์
บุคลากร

(งานกำหนดตำแหน่ง/ลาศึกษาต่อ)


นางขนิษฐา จำแนกยุทธ์
บุคลากร ระดับชำนาญการ

(งานบำเหน็จความชอบ)


นายนัฐวุฒิ คล้ายเพ็ง
บุคลากร