ข่าวสารประจำวัน

27 กรกฎาคม 2564 เวลา 18:20:27

แจ้งแนวปฏิบัติการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา/ อาจารย์นิเทศก์สถานศึกษา/ ครูพี่เลี้ยง โรงเรียนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูคณะครุศาสตร์

23 เมษายน 2564 เวลา 16:49:35

การเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมบริการวิชาการคณะครุศาสตร์

20 มีนาคม 2564 เวลา 15:56:21

ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Loose Parts Play โดยบูรณาการคณิต วิทย์ เทคโน เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย”ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2564

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:36:15

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นันทนาการและกิจกรรมบาบัดสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:35:19

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “นันทนาการและกิจกรรมบาบัดสาหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:33:18

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ห้องเรียนสร้างสุขสนุกกับการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปฐมวัย” วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

18 มีนาคม 2564 เวลา 16:31:47

ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ห้องเรียนสร้างสุขสนุกกับการสอนเด็กที่มีความต้องการพิเศษและเด็กปฐมวัย” วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ

ดูทั้งหมด

10 มกราคม 2563 เวลา 13:59:01

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

4 ธันวาคม 2562 เวลา 14:11:03

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

ดูทั้งหมด

16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:20:40

คู่มือ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (Practicum 1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

31 มีนาคม 2563 เวลา 15:31:19

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 )

11 ธันวาคม 2562 เวลา 11:23:30

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ดูทั้งหมด

19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 11:27:59

กำหนดการสอบวัดความรู้และสอบสอนก่อนออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563

11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 16:34:21

รายชื่อนักศึกษาภาคปกติชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตร 4 ปี (รุ่นรหัส 2562) ที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 2/2563 และอาจารย์นิเทศก์

8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10:27:43

ปฏิทินการฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (Practicum 1) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ประจำภาคเรียนที่ 2/2563

22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:38:57

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

4 มิถุนายน 2563 เวลา 11:50:41

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2563

15 มกราคม 2563 เวลา 12:10:10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

15 มกราคม 2563 เวลา 11:32:38

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดิทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ภาษาไทย)

วีดิทัศน์แนะนำสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์

ปฏิทินการดำเนินงาน