ข่าวสารประจำวัน

8 มีนาคม 2566 เวลา 15:19:46

ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ: นิทานเพื่อเสริมสร้างเด็กที่มีความต้องการพิเศษ” วันที่ 18-19 มีนาคม 2566 ณ ห้อง 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10:55:31

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การปรับพฤติกรรมสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ในวันที่ 11-12 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 222 และห้องประชุม 224 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:03:52

ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการจัดการเรียนการสอนนักเรียนที่มีปัญหาทางการเรียนรู้ ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้องประชุม 204 ชั้น 2 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 16:48:40

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป "GEOGEBRA" ในการจัดการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์” วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11:51:43

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานกับโลกเสมือนจริง “เมตาเวิร์ส” วันที่ 16 - 17 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31105 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (อาคาร 100 ปี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

17 มกราคม 2566 เวลา 11:45:02

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ARU : Direct Admission 1

8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11:40:24

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 ARU : โควตา (Quota)

15 สิงหาคม 2565 เวลา 11:36:43

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 ARU : แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดิทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ภาษาไทย)

วีดิทัศน์แนะนำสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์

ปฏิทินการดำเนินงาน