ข่าวสารคณะคณะครุศาสตร์

16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17:20:40

คู่มือ การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 (Practicum 1) นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี)

31 มีนาคม 2563 เวลา 15:31:19

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 )

11 ธันวาคม 2562 เวลา 11:23:30

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

แสดงแถวที่ 1 to 30 of 3 (1 Pages)