(1514) สาขาวิชาคณิตศาสตร์

image

อาจารย์นพวรรณ จำนวน

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

image

ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

image

อาจารย์สุพินดา เพชรา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

image

ผศ.ดร.ปิยะธิดา ทองอร่าม

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

image

ผศ.สิอร หาสาสน์ศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

image

ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

image

อาจารย์อัครนันท์ สินธุประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ และเลขานุการ

(1515) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

image

ดร.พัชราภร พูลบุญ

ประธานสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

image

ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

image

อาจารย์ภัทรภร พิกุลขวัญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

image

อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

image

ดร.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

image

อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ และเลขานุการ

(1516) สาขาวิชาสังคมศึกษา

image

ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

ประธานสาขาวิชาสังคมศึกษา

image

ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

image

ผศ.ปิยะ มีอนันต์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

image

ดร.นรเศรษฐ์ เตชะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา

image

อาจารย์พัสสกรณ์ วิวรรธมงคล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาสังคมศึกษา และเลขานุการ

(1517) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

image

ผศ.ภรภัทร นิยมชัย

ประธานสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

image

ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

image

ผศ.บุญไท เจริญผล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

image

ผศ.ดร.สุภัทรา คงเรือง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

image

ดร.นริสานันท์ แมนผดุง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

image

อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

image

ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย และเลขานุการ

(1518) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

image

อาจารย์กิตติภพ มหาวัน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

image

ดร.ชัยยศ เดชสุระ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

image

อาจารย์ศักดา จันทราศรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

image

ผศ.ดร.สุวนิตย์ รุ่งราตรี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา และเลขานุการ

(1519) สาขาวิชาพลศึกษา

image

ผศ.ดร.ประวิทย์ ประมาน

ประธานสาขาวิชาพลศึกษา

image

ผศ.ชนกานต์ ขาวสำลี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

image

ผศ.เสาวลักษณ์ ประมาน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

image

ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา

image

ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาพลศึกษา และเลขานุการ

(1520) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

image

ผศ.จันจิรา หาวิชา

ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

image

อาจารย์ชญานิศ พันธุ์จินดาวรรณ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

image

อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

image

อาจารย์รุ่งทิวา สุภานันท์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย

image

ผศ.หนึ่งฤทัย ชวนะลิขิกร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาไทย และเลขานุการ

(1521) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

image

อาจารย์นฤมล ตันติชาติ

ประธานสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

image

ผศ.ภัธภร หลั่งประยูร

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

image

อาจารย์ธมลธร ยอดมิ่ง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

image

อาจารย์เนตรนิภา เจียมศักดิ์

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

image

อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ และเลขานุการ

(1522) สาขาวิชาการประถมศึกษา

image

อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน

ประธานสาขาวิชาการประถมศึกษา

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

image

ผศ.รัชดาภรณ์ ตัณฑิกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

image

ดร.อัจฉราพรรณ กันสุยะ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

image

ดร.ธานี ชูกำเนิด

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

image

ดร.วีรภัทร ภัทรกุล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา

image

ดร.จิราภรณ์ มีสง่า

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการประถมศึกษา และเลขานุการ

(1523) สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

image

ผศ.ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย

ประธานสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

image

ดร.กิ่งสร เกาะประเสริฐ

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

image

ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

image

อาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

image

ดร.พัชนี บุญรัศมี

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย และเลขานุการ

() กลุ่มวิชาชีพครู

image

ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ

ประธานกลุ่มวิชาชีพครู

image

ผศ.ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

image

ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

image

ผศ.ดร.พรเทพ รู้แผน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

image

ผศ.ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

image

อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

image

อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

image

ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

image

ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

image

ดร.ธานี ชูกำเนิด

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

image

อาจารย์วิชชุดา พลยางนอก

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

image

อาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู

image

อาจารย์สุพินดา เพชรา

อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาชีพครู