THE FACULTY OF EDUCATION

รายละเอียด

image

ผศ.ดร.ชมพูนุท สุขหวาน

การศึกษา

  • การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (การวิจัยและการพัฒนาหลักสูตร) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

อีเมล์ : - เบอร์โทร : - เบอร์ภายใน : 8000

ผลงานวิชาการ

ลำดับ ชื่อโครงการ แหล่งทุน ปีงานประมาณที่รับทุน บทบาทในโครงการ สัดส่วนงานวิจัย