งานพัฒนาวิชาการ

สื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

Table Reading (การอ่านจากตาราง)

Graph Reading (การอ่านแผนภูมิ)

Signs Reading (การอ่านป้ายสัญลักษณ์)

Festivals Vocabulary (คำศัพท์เกี่ยวกับเทศกาล)

Short Passage Reading (การอ่านเรื่องสั้น ตอนที่ 1)

Short Passage Reading (การอ่านเรื่องสั้น ตอนที่ 2)

Conversation (ข้อสอบบทสนทนา ตอนที่ 1)

Conversation (ข้อสอบบทสนทนา ตอนที่ 2)

Giving Directions (การบอกทิศทาง)

Places (สถานที่)

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

โวหารการเขียน

การเขียนเล่าเรื่องจากภาพ

การพูด

ความรู้เบื้องต้นของการสื่อสาร

การอ่านวิเคราะห์ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น

การอ่านจับใจความสำคัญ

คำเป็นคำตาย

คำมูลเเละคำประสม

การใช้โวหารภาพพจน์ในบทร้อยกรอง

วรรณคดีไทยน่ารู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

เรขาคณิต เรื่อง เส้นขนาน

เรขาคณิต เรื่อง สมบัติของรูปสี่เหลี่ยมและรูปสามเหลี่ยม

เรขาคณิต เรื่อง รูปเรขาคณิตสองมิติ

เรขาคณิต เรื่อง รูปเรขาคณิตสามมิติ

เรขาคณิต เรื่อง ปริมาตรทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก

ทบทวนและข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น ตอนที่ 1

ทบทวนข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น ตอนที่ 2

ทบทวนข้อสอบ ความน่าจะเป็น ตอนที่ 3

ทบทวนข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น ตอนที่ 4

ทบทวนข้อสอบ สถิติและความน่าจะเป็น ตอนที่ 5

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

ความรู้เรื่อง แสง

ความรู้เรื่อง คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

ความรู้เรื่อง พันธุกรรม

ความรู้เรื่อง ระบบสุริยะ

ความรู้เรื่อง ปฎิกิริยาเคมี

ความรู้เรื่อง วัสดุในชีวิตประจำวัน

ความรู้เรื่อง วงจรไฟฟ้าอย่างง่าย

ความรู้เรื่อง ไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน

ความหลากหลายทางชีวิภาพ

ความรู้เรื่อง ระบบนิเวศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ความรู้เกี่ยวกับ พราหมณ์ ฮินดู

ความรู้เกี่ยวกับ พระเวสสันดร

ความรู้เรื่อง วัฒนธรรมไทย

ความสำคัญระบบกฏหมายในโลกทุกวันนี้

ดูให้ดี Demand or Supply

รู้รักในศาสตร์พระราชา

สงครามโลกครั้งที่ 1

สงครามโลกครั้งที่ 2

เเผ่นดินไหวไม่ใช่เรื่องไกลตัว

ความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อม RAMSA