THE FACULTY OF EDUCATION

อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
         เด่นความเป็นครู รู้คิด มีจิตอาสา พัฒนาศาสตร์การสอน


เอกลักษณ์
         สร้างครูดี มีเครือข่ายการศึกษา สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่น