อัตลักษณ์ เอกลักษณ์

อัตลักษณ์
         ใฝ่รู้ อุตสาหะ สำนึกดี มีจิตอาสา


เอกลักษณ์
         สร้างครูดี มีวัฒนธรรม ร่วมพัฒนาการศึกษาในท้องถิ่น