คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


image

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

ที่ปรึกษา

image

ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ

ประธาน

image

อาจารย์ศักดา จันทราศรี

กรรมการ

image

ผศ.ปิยะ มีอนันต์

กรรมการ

image

ผศ.ดร.วริสรา จุ้ยดอยกลอย

กรรมการ

image

ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์

กรรมการ

image

ผศ.ชนกานต์ ขาวสำลี

กรรมการ

image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

กรรมการ

image

ดร.จิราภรณ์ มีสง่า

กรรมการ

image

ผศ.จันจิรา หาวิชา

กรรมการ

image

อาจารย์พัชราภร พูลบุญ

กรรมการ

image

ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช

กรรมการ

image

อาจารย์สุพินดา เพชรา

กรรมการ

image

อาจารย์ศิริรัตน์ ชาวนา

กรรมการ

image

อาจารย์นรเศรษฐ์ เตชะ

กรรมการ

image

อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล

กรรมการ

image

อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

กรรมการ

image

อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

กรรมการและเลขานุการ

image

นางมณีรัตน์ โปร่งอารมย์เจริญ

ผู้ช่วยเลขานุการ