คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

ที่ปรึกษา

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

ประธาน

image

อาจารย์ศักดา จันทราศรี

กรรมการ

image

ผศ.ปิยะ มีอนันต์

กรรมการ

image

ผศ.ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย

กรรมการ

image

ผศ.ภัทราวรรณ จันทร์เนตร์

กรรมการ

image

ผศ.ชนกานต์ ขาวสำลี

กรรมการ

image

ดร.จิราภรณ์ มีสง่า

กรรมการ

image

ผศ.จันจิรา หาวิชา

กรรมการ

image

ดร.พัชราภร พูลบุญ

กรรมการ

image

ดร.ธนาวรรณ รักษาพงษ์พานิช

กรรมการ

image

อาจารย์สุพินดา เพชรา

กรรมการ

image

ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา

กรรมการ

image

ดร.นรเศรษฐ์ เตชะ

กรรมการ

image

อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล

กรรมการ

image

อาจารย์วิชลดา รอดแก้ว

กรรมการ

image

อาจารย์พัชรพล เถาธรรมพิทักษ์

กรรมการและเลขานุการ

image

นางมณีรัตน์ โปร่งอารมย์เจริญ

ผู้ช่วยเลขานุการ