คณะกรรมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู


image

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

ที่ปรึกษา

image

ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ

ประธาน

image

นางมณีรัตน์ โปร่งอารมณ์เจริญ

เลขานุการ