บุคลากรสายสนับสนุน

image

นางสาวกนกวรรณ ทองศรี

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นางสาวรุ่งนภา อุบาลี

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาวกัตติกมาส กิ่งแก้ว

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นายนที ยาวิราช

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาวฐานิต พันธุ

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาวทิพวรรณ เกิดเรณู

นักวิชาการศึกษา

image

นายจำนงค์ จำปาทอง

พนักงานพิมพ์