บุคลากรสายสนับสนุน

image

นางสาวกนกวรรณ ทองศรี

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาวเบญญาพัฒน์ โกษะ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับชำนาญการ

image

นางปาณิสรา ผดุงรัตน์

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

image

นางสาวรุ่งนภา อุบาลี

นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการ

image

นายนที ยาวิราช

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาวฐานิต พันธุ

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาวทิพวรรณ เกิดเรณู

นักวิชาการศึกษา

image

นางสาวอัจจิมา ศรียาภัย

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

image

นายจำนงค์ จำปาทอง

พนักงานพิมพ์