งานนโยบายและแผน

แผนงบประมาณ

 1. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
  1. งบประมาณแผ่นดิน
  2. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
 2. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
  1. งบประมาณแผ่นดิน
  2. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
 3. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
  1. งบประมาณแผ่นดิน
  2. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
 4. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  1. งบประมาณแผ่นดิน
  2. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
 5. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
  1. งบประมาณแผ่นดิน
  2. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
 6. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
  1. งบประมาณแผ่นดิน
  2. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)
 7. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
  1. งบประมาณแผ่นดิน
  2. งบประมาณรายจ่ายเงินค่าบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.)