งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

เอกสารดาวน์โหลด

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 รหัส 2561

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รหัส 2562

กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หัวข้อ "การจัดการเรียนรู้ที่หลากหลายกับความท้าทายของการศึกษาในยุค New Normal" ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัฑิต (5ปี) ภาคเรียนที่ 2/2564

1. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

3. สาขาวิชาสังคมศึกษา

4. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

5. สาขาวิชาพลศึกษา

6. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

7. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

8. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

9. สาขาวิชาการประถมศึกษา

10. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย