THE FACULTY OF EDUCATION

งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หัวข้อ "ห้องเรียนสนุกคิดกับวิถีชีวิตยุคใหม่" ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ปี) ภาคเรียนที่ 1/2565

1. สาขาวิชาการประถมศึกษา

2. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

4. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ

5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

8. สาขาวิชาดนตรีศึกษา

9. สาขาวิชาพลศึกษา

10. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

11. สาขาวิชาสังคมศึกษา

กิจกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัติการสอนด้วยรูปแบบออนไลน์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 5 หัวข้อ "ห้องเรียนสนุกคิดกับวิถีชีวิตยุคใหม่" ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (5 ปี) ภาคเรียนที่ 1/2565

1. สาขาวิชาการประถมศึกษา

2. สาขาวิชาการสอนภาษาไทย

3. สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

4. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย

5. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

6. สาขาวิชาคณิตศาสตร์

7. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

8. สาขาวิชาพลศึกษา

9. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

10. สาขาวิชาสังคมศึกษา