THE FACULTY OF EDUCATION
image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

ที่ปรึกษาคณะกรรมการกิจการนักศึกษา

image

ดร.วรวุฒิ ธาราวุฒิ

ประธาน

image

ดร.ธานี ชูกำเนิด

รองประธาน

image

ผศ.ปิยะ มีอนันต์

กรรมการ

image

ดร.อิศรา รุ่งทวีชัย

กรรมการ

image

อาจารย์กรกนก ฮัปเปิล

กรรมการ

image

อาจารย์ชญานิศ พันธุ์จินดาวรรณ

กรรมการ

image

ดร.ภูษณิศา สุวรรณศิลป์

กรรมการ

image

อาจารย์วิจิตรตา โป๊ะฮง

กรรมการ

image

อาจารย์ปภัชญา ฟักอ่อน

กรรมการ

image

อาจารย์สุพินดา เพชรา

กรรมการ

image

อาจารย์ณัฏชญา ธาราวุฒิ

กรรมการและเลขานุการ

image

นางสาวกนกวรรณ ทองศรี

กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ