คณะกรรมการวิชาการ


image

ผศ.ดร.สุวิทย์ ไวยกุล

ที่ปรึกษา

image

ดร.ปารณีย์ ขาวเจริญ

ประธาน

image

อาจารย์สุพินดา เพชรา

กรรมการ

image

อาจารย์พัชราภร พูลบุญ

กรรมการ

image

ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

กรรมการ

image

ผศ.ภรภัทร นิยมชัย

กรรมการ

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

กรรมการ

image

ผศ.ชนกานต์ ขาวสำลี

กรรมการ

image

ผศ.จันจิรา หาวิชา

กรรมการ

image

อาจารย์นฤมล ตันติชาติ

กรรมการ

image

ผศ.ดร.วริสรา จุ้ยดอยกลอย

กรรมการ

image

อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน

กรรมการและเลขานุการ

image

นายนที ยาวิราช

ผู้ช่วยเลขานุการ