คณะกรรมการวิชาการ


image

ผศ.ดร.บริบูรณ์ ชอบทำดี

ที่ปรึกษา

image

ดร.ศิริรัตน์ ชาวนา

ประธาน

image

อาจารย์นพวรรณ จำนวน

กรรมการ

image

ดร.พัชราภร พูลบุญ

กรรมการ

image

ดร.สมกมล กาญจนพิบูลย์

กรรมการ

image

ผศ.ภรภัทร นิยมชัย

กรรมการ

image

ผศ.ดร.ศิริพล แสนบุญส่ง

กรรมการ

image

ผศ.วัชรินทร์ เสมามอญ

กรรมการ

image

ผศ.จันจิรา หาวิชา

กรรมการ

image

อาจารย์นฤมล ตันติชาติ

กรรมการ

image

ผศ.ดร.วริสรา จุ้ยดอนกลอย

กรรมการ

image

อาจารย์สุพัตรา ฟักอ่อน

กรรมการและเลขานุการ

image

นายนที ยาวิราช

ผู้ช่วยเลขานุการ