THE FACULTY OF EDUCATION

ดาวน์โหลด

คู่มือปฏิบัติงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เอกสารดาวน์โหลด

กิจกรรมคณะล่าสุด

ไฟล์ล่าสุด

 1. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อคณาจารย์ที่มีผลงานตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องมาตรฐานภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่นของคณาจารย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 2. ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 )
 3. แบบฟอร์มการจัดการเรียนการสอนออนไลน์
 4. แบบรายงานสายสนันสนุน
 5. แบบประเมินลูกจ้างประจำ
 6. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป (กพ.) ใช้จริง
 7. แบบ ปม.ส. 1
 8. แบบ ปม.ส. 2
 9. แบบ ปม.ส. 3
 10. แบบ ปม.ส. 4
 11. แบบ ปม.ว. 1
 12. แบบ ปม.ว. 2
 13. แบบ ปม.ว. 3
 14. แบบ ปม.ว. 4
 15. แบบ ปม.ส. 1
 16. แบบ ปม.ส. 2 ผอ.กองปรับเอาเข้าคณะกรรมการ กบม. ใช้ 15-03-2561
 17. แบบ ปม.ส. 3
 18. แบบ ปม.ส. 4
 19. แบบ ปม.บ. 1
 20. แบบ ปม.บ. 2
 21. แบบ ปม.บ. 3
 22. แบบ ปม.บ. 4
 23. แบบ ปม.ว. 1 สรุป ทีมบริหารคณะ
 24. คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 25. คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย
 26. คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
 27. คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ
 28. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 29. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ พ.ศ. 2558
 30. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระครศรีอยุธยา เพื่อเลื่อนขั้นค่าจ้าง พ.ศ. 2558
 31. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การกำหนดภาระงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของอาจารย์
 32. ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์
 33. ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2553
 34. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562
 35. ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561
 36. บันทึกข้อความ
 37. คําร้องขอโอนผลการเรียน
 38. คำร้องขอยกเลิกวิชาเรียน
 39. คำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินกำหนด (ล่าช้า)
 40. คำร้องขอเปิดรายวิชาเรียน (ภาคฤดูร้อน)
 41. คําร้องขอเปิดวิชาเรียน
 42. คำร้องขอยกเว้นผลการเรียน
 43. คำร้องขอสอบวิชาที่ขาดสอบปลายภาค
 44. แบบส่งผลการเรียน
 45. เอกสารหัวข้อ 2.2.2
 46. เอกสารหัวข้อ 2.2.1
 47. เอกสารหัวข้อ 1