ข่าวสารประจำวัน

17 ธันวาคม 2563 เวลา 17:00:03

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วม การอบรม การเสริมสร้าง "ภาวะผู้นำทางพลศึกษา" สำหรับครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาครูในโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10:15:23

เอกสารเผยแพร่การจัดการความรู้ KM ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ "กระบวนการพัฒนาผลงานทางวิชาการ"

13 พฤษภาคม 2563 เวลา 09:54:06

เอกสารเผยแพร่แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานวิชาชีพครูสู่มาตรฐานสากลและพัฒนาโรงเรียนสาธิตสู่ความเป็นเลิศ

6 มีนาคม 2563 เวลา 15:00:02

หนังสือแจ้งขอเลื่อนการจัดงานและการแข่งขันทางวิชาการ วันครุวิชาการ ครั้งที่ 8 “การเปลี่ยนแปลงยุค Education Disruption”

21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14:19:06

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรม เรื่อง สร้างความเข้าใจ กิจกรรมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านการอ่านออกเขียนได้ ระหว่างวันที่ 22- 33 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้อง 106 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15:02:58

กำหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09:42:51

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโครงการวิจัยเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ดูทั้งหมด

10 มกราคม 2563 เวลา 13:59:01

ประกาศรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

4 ธันวาคม 2562 เวลา 14:11:03

ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิตปฐมวัย คณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2562

ดูทั้งหมด

31 มีนาคม 2563 เวลา 15:31:19

ประกาศคณะครุศาสตร์ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19 )

11 ธันวาคม 2562 เวลา 11:23:30

คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง อาจารย์ที่ปรึกษาพบนักศึกษาภาคปกติ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ดูทั้งหมด

22 ธันวาคม 2563 เวลา 15:38:57

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

4 มิถุนายน 2563 เวลา 11:50:41

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ออกฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน ปีการศึกษา 2563

15 มกราคม 2563 เวลา 12:10:10

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมและสอบสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ ระดับ B1 สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ คณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการ

15 มกราคม 2563 เวลา 11:32:38

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมเตรียมความพร้อมภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาตรี

10 มกราคม 2563 เวลา 13:57:14

ประกาศรายชื่ออันดับสำรองผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Placement test สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รุ่นการศึกษา 2560 รุ่นการศึกษา 2561 และรุ่นการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562

10 มกราคม 2563 เวลา 13:51:33

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ Placement test สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รุ่นการศึกษา 2560 รุ่นการศึกษา 2561 และรุ่นการศึกษา 2562 ในวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 08.00-10.30 น.

18 ธันวาคม 2562 เวลา 17:07:05

ประกาศตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ดูทั้งหมด

ภาพกิจกรรมกิจกรรมทั้งหมด

วิดีทัศน์ทั้งหมด

วีดิทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

วีดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ภาษาไทย)

วีดิทัศน์แนะนำสโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์

ปฏิทินการดำเนินงาน